fbpx

Loading color scheme

Zmluvné podmienky |

Obchodné podmínky ÚVODNÉ USTANOVENIE Tieto obchodné podmienky (ďalej iba obchodné podmienky") obchodnej spoločnosti Kamoši - Sportliga so sídlomNezvalova 651/1, Liberec 46015, Ján Cvanciger, IČO: 71361378 (ďalej len organizátor alebo predávajúci") upravujú v súladu s občianským zákonníkom, (ďalej len občianský zákonník") vzájomná práva zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len "kúpna zmluva") uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len "hráč" alebo "kupujúci") prostredníctvom webového portálu predávajúceho. Webový portál je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnené na internetovej adrese www.kamosi-sportliga.sk (ďalej len "webová stránka"), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len "webové rozhranie obchodu") Obchodné podmienky sa nevťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar a služby od organizátora, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru a služieb v rámci svojej podnikatelskej činnost i alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok. Znenie obchodných podmienok môže organizátor menit či doplňovat. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok UŽÍVATEESKÝ ÚČET Pri registrácii na webovej stránke a pri prihlásení do ligy je hráč povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívatel'skom účte je hráč pri akejkolvek zmene povinný aktualizovať Údaje uvedené hráčom v užívatel'skom účte a pri prihlasovaní do ligy sú organizátorom považované za správne. Hráč berie na vedomie, že stranky www.kamoši-sportliga.sk nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb. Uzatvorenie kúpnej zmluvy Všetka prezentácie služeb umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a organizátor nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom týchto služieb. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o službách, a to vrátane uvedenia cien jednotlivých služieb. Ceny služieb sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny služieb zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť organizátora uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok. Pre prihlásenie do ligy hráč klikne na tlačidlo "Pridať sa" Organizátor je vždy oprávnený požiadať hráča o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne, telefonicky alebo emailom) Zmluvný vzťah medzi organizátorom a hráčom vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorá je organizátorom zaslané hráči elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty hráča. Hráč súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté hráči pri použití komunikačných prostriedkov na dialku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí hráč sám, pričom tieto náklady sa nelíši od základnej sazby. CENA SLUŽBY A PLATOBNÉ PODMIENKY Cenu služby a prípadné náklady spojen organizáciou ligy podľa kúpnej zmluvy môže hráč uhradiť organizátorovi nasledujúcimi spôsobm bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho č. 4007805846/7500 vedený u spoločnosti ČSOB (dalej len "účet predávajúceho". V prípade bezhotovostnej platby je hráč povinný uhrádzať kúpnu cenu služby spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovost platby je záväzok hráčov uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet organizátora. Organizátor je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany hráčov nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky 6), požadovať uhradenie celej kúpnej ce ešte pred poskytnutím služby kupujúcemu. Prípadné zľavy z ceny služby poskytnut organizátorom hráči nie je možné PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN Hráč začína čerpať službu dátumom začiatku služby (los 1. kola ligy) a to za predpokladu zaplatenia celej kúpnej cen Organizátor nie je vo vztahu k hráčovi viazaný žiadnymi kódexy správania. Vybavovanie stažností hráčov zaisťuje organizátor prostredníctvom elektronickej adresy info@kamosi-sportliga.sk. Informáciu o vybavení stažnosti hráča zašle organizátor na elektronickú adresu hráča. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluv je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Bajkalská 21/A 827 99 Bratislava internetová adresa: https://www.soi.sk V Bratislave dňa 6.10.2019 Organizátor je oprávnený na predaj služieb na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona. Hráč týmto preberá na seba riziko zmeny okolností v zmysle občianskeho zákonníka. Hráč je povinný neodkladne po žrebe kola ligy, ktoré sa zúčastňujú, kontaktovať svojho súpera pomocou mobilného a emialoveho kontaktu. V prípade, že sa tak nestane, bude organizátor zápas ligy zkontumovat v neprospech hráča, prípadne zápas hráča vymazať (označiť za neodohrané). Týmto nevzniká hráči nárok na náhradu kúpnej ceny ani jej časti. Hráč má v priebehu čerpania služby možnosť prerušiť čerpanie služby a kontaktovať správcu kamoši športliga na emailu: docasneodst@kamosi-sportliga.sk o neučasti v nasledújucom /cich kole. Prerušením čerpanie služby nevzniká kupujúcemu nárok na náhradu kúpnej ceny ani jej časti. V prípade, že hráč nebude aktívny pri dohováraniu zápasu, jeho zápas bude zkontumováný alebo vymazaný. V rovnakom čase skontroluje organizátor aktivitu hráčov v nadväzujúcom kole podľa preposlanýh emailov a sms konverzacích odnjého z spoluhráčov. Kontumácia zápasu 2. kola a následná kontrola aktivity v 3. kole). Pokiaľ ani tam hráč nebude aktívny v komunikácii, vyhradzuje si organizátor právo hráči pozastaviť čerpanie služby. Hráč môže kedykoľvek čerpanie služby obnoviť kliknutím na tlačidlo "Opäť sa zapojiť do ligy". Hráči týmto nevzniká nárok na náhradu kúpnej ceny ani jej časti. V prípade, že sa do ligy prihlási nepárny počet hráčov alebo v prípade, že do ďalšieho kola je k dispozícii nepárny počet hráčov, udelí usporiadateľ jednému z nich voľný žreb, tzv. BYE. Kupujúci v tomto prípade dostáva kontumačný výhru bez odohraného zápasu. Kupujúcemu týmto nevzniká nárok na náhradu kúpnej ceny ani jej časti. Každá liga obsahuje informáciu o minimálnom počte hráčov a dátume spustenia. V prípade, že sa v deň začiatku ligy nepodarí naplniť ligu minimálnym počtom hráčov, organizátor odloží štart ligy. O tejto skutočnosti informuje hráča emailom. Organizátor informuje hráča o dátume nového začiatku ligy, prípadne podmienkach, za ktorých liga začne (typicky - po prihlásení minimálneho počtu hráčov). Ak hráč na odklad nepristúpi, je organizátor povinný na základe požiadavky hráča bezodkladne vrátiť 95% zaplatenej ceny naúčet kupujúceho.(Zahrňujú sa do toho náklady na preposlanie šartovného na účet kupujúceho) Organizátor si vyhradzuje právo bez náhrady vyradiť hráča za neférové správanie, najmä potom vulgárne správanie voči ostatným hráčom, alebo voči organizátorom, falšovanie výsledkov zápasov, podpora a propagácia hnutí smerujúcich k potlačeniu práv a slobôd človeka podľa podľa § 260 TZ reklama neschválené organizátorom. PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z chybného plnenia sa riadi príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka a zákonom č. 634/1992 Zb O ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov). Organizátor zodpovedá hráči, že v čase, keď kupujúci službu začal využívať: má služba vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a chýba ak dojednania, má také vlastnosti, ktoré organizátor opísal alebo ktoré hráč očakával vzhľadom na charakter služby a na základe reklamy nimi vykonávané, je služba v zodpovedajúcom množstve, miere služba vyhovuje požiadavkám právnych predpisov. Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na emailovej adrese informacie@kamosi-sportliga.sk DORUČOVANIE Kupujúcemu môže byť doručovaný na elektronickú adresu alebo mobilný telefón kupujúceho. Záverečné ustanovenia Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi slovenským právom. Voľbou práva podľa predchádzajúcej vety nie je kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, zbavený ochrany, ktorú mu poskytujú také ustanovenia, od ktorých sa nemožno odchýliť, a ktoré by sa v prípade absencie voľby práva inak použila podľa ustanovenia čl. 6 ods. 1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I). Ak je niektoré ustanovenia obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Kontaktné údaje predávajúceho: Ján Cvanciger adresa pre doručovanie Nezvalova651/1 Liberec 46001 adresa elektronickej pošty info@kamosi-sportliga.sk telefón 777 607 899 V Bratislave 06.12.2019