fbpx

Loading color scheme

GDPR a cookies

Súbory cookies
Používame cookies.

Táto webová stránka používa nevyhnutné súbory cookie na zabezpečenie správneho fungovania a sledovacie súbory cookie, aby sme pochopili, ako s ňou komunikujete.  Posledné menované sa stanovujú až po schválení.

Prečítajte si viac o našich pravidlách ochrany súkromia
Internetové stránky www.kamosi-sportliga.sk (Ján Cvanciger) používajú cookies.  Cookies sú textové súbory, ktoré sa ukladajú a ukladajú do počítačového systému prostredníctvom internetového prehliadača.

Súbory cookie používa množstvo webových stránok a serverov.  Mnohé súbory cookie obsahujú takzvané ID súboru cookie.  ID súboru cookie je jedinečný identifikátor súboru cookie.  Pozostáva z reťazca znakov, prostredníctvom ktorého je možné priradiť webové stránky a servery ku konkrétnemu internetovému prehliadaču, v ktorom bol súbor cookie uložený.  To umožňuje navštíveným webovým stránkam a serverom rozlíšiť individuálny prehliadač dotknutej osoby od iných internetových prehliadačov, ktoré obsahujú iné cookies.  Konkrétny internetový prehliadač je možné rozpoznať a identifikovať pomocou jedinečného ID súboru cookie.

Používaním cookies môžeme používateľom tejto webovej stránky poskytnúť užívateľsky prívetivejšie služby, ktoré by bez nastavenia cookies neboli možné.

Pomocou súboru cookie môžu byť informácie a ponuky na našej webovej stránke optimalizované pre používateľa.  Ako už bolo spomenuté, súbory cookie nám umožňujú rozpoznať používateľov našej webovej stránky.  Účelom tohto uznania je uľahčiť používateľom používanie našej webovej stránky.  Napríklad používateľ webovej stránky, ktorá používa súbory cookie, nemusí znova zadávať svoje prístupové údaje pri každej návšteve webovej stránky, pretože to robí webová lokalita a súbor cookie uložený v počítačovom systéme používateľa.  Ďalším príkladom je súbor cookie nákupného košíka v internetovom obchode.  Internetový obchod používa súbor cookie na zapamätanie položiek, ktoré zákazník vložil do virtuálneho nákupného košíka.

Dotknutá osoba môže kedykoľvek zabrániť nastaveniu súborov cookie našou webovou stránkou zodpovedajúcim nastavením v použitom internetovom prehliadači a tak natrvalo namietať proti nastaveniu súborov cookie.  Okrem toho už nastavené súbory cookie je možné kedykoľvek vymazať prostredníctvom internetového prehliadača alebo iných softvérových programov.  To je možné vo všetkých bežných internetových prehliadačoch.  Ak dotknutá osoba deaktivuje nastavenie cookies v používanom internetovom prehliadači, nemusia byť všetky funkcie našej webovej stránky plne použiteľné.

Informačná povinnosť prevádzkovateľa

podľa článkov 13 a 14  nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“)

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb prevádzkovateľ týmto poskytuje príslušné informácie podľa článkov 13 a 14 Nariadenia.

Prevádzkovateľ: Ján Cvanciger so sídlom Nezvalova 651/1, Liberec 46015, Ján Cvanciger, IČO: 71361378

Kontaktné údaje prevádzkovateľa: adresa na zasielanie písomností:Ján Cvanciger so sídlom Nezvalova 651/1, Liberec 46015, Ján Cvanciger, IČO: 71361378 email informacie@kamosi-sportliga.sk tel. 0944246482

Účel spracovania O.Ú. O.Ú., kt. sa spracovávajú Dotknuté osoby Krajiny mimo EHS, do kt. sa O.Ú. prenášajú Lehota na vymazanie O.Ú. Zdroj O.Ú.
Plnenie práv a povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovnoprávnymi vzťahmi vrátane predzmluvných vzťahov meno, priezvisko, rodné priezvisko, titul, rodné číslo, dátum narodenia, rodinný stav, štátna príslušnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, pohlavie, údaje o vzdelaní, spôsobilosť na právne úkony, poberanie prídavkov na deti, mzda, plat alebo platové pomery a ďalšie finančné náležitosti priznané za pracovnej činnosti, údaje o odpracovanom čase, údaje o bankovom účte fyzickej osoby, sumy postihnuté výkonom rozhodnutia nariadeným súdom alebo správnym orgánom, peňažné tresty a pokuty, ako aj náhrady uložené zamestnancovi vykonateľným rozhodnutím príslušných orgánov, neprávom prijaté sumy dávok sociálneho poistenia a dôchodkov starobného dôchodkového sporenia alebo ich preddavky, štátnych sociálnych dávok, dávok v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, ktoré je zamestnanec povinný vrátiť na základe vykonateľného rozhodnutia podľa osobitného predpisu, ročný úhrn vyplateného dôchodku, údaje o pracovnej neschopnosti, údaje o dôležitých osobných prekážkach v práci, údaje o zmenenej pracovnej schopnosti, údaje o zamestnávateľoch, pracovné zaradenie a deň začiatku pracovnej činnosti, údaje o rodinných príslušníkoch v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, údaje o manželovi alebo manželke, deťoch, rodičoch detí v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa, údaje z potvrdenia o zamestnaní, údaje o vedení zamestnanca v evidencii nezamestnaných občanoch, údaje o čerpaní materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky, údaje o priznaní dôchodku, o druhu dôchodku, údaje zo zamestnaneckej zmluvy doplnkovej dôchodkovej poisťovne, osobné údaje spracúvané na potvrdeniach, osvedčenia o absolvovaných skúškach a vzdelávacích aktivitách, údaje uvedené v životopise, podpis Uchádzači o zamestnanie, zamestnanci, manželia alebo manželky zamestnancov, vyživované deti zamestnancov, rodičia vyživovaných detí zamestnancov, blízke osoby, bývalí zamestnanci prevádzkovateľa N/A Osobné spisy zamestnancov: 70 rokov, Evidencia dochádzky (denná, týždenná, mesačná): 3 roky, Evidencia práceneschopných: 3 roky, Evidencia nástupov, výstupov, výpovedí: 5 rokov, Popisy pracovných činností: 5 rokov, Evidencia o preškolení a získaní odbornej kvalifikácie: 10 rokov, Dohody o vykonaní práce: 5 rokov, Dávky, prihlášky, odhlášky, zmeny: 10 rokov, Pracovná neschopnosť – evidencia, štatistika: 5 rokov, Materská dovolenka a neplatené voľno – evidencia: 5 rokov, Stravovanie zamestnancov – zabezpečenie: 5 rokov, Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci: 5 rokov, Mzdový list: 20 rokov, Výplatné listiny: 10 rokov, Záznamy o zaplatených preddavkoch na daň a dani zo mzdy: 10 rokov, Zúčtovanie dávok nemocenského poistenia: 10 rokov, Vyhlásenia k dani zo mzdy: 5 rokov, Zrážky zo mzdy: 5 rokov, Podklady ku mzdám: 5 rokov Sociálna poisťovňa, Zdravotné poisťovne, Daňový úrad, Doplnkové dôchodkové sporiteľne, Dôchodkové správcovské spoločnosti, Orgány verejnej moci na výkon kontroly a dozoru (napr, inšpektorát práce), Zástupcovia zamestnancov, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Súdy, Orgány činné v trestnom konaní, Exekútor, Iný oprávnený subjekt dotknutá osoba – zamestnanec
Spracovanie účtovných dokladov meno, priezvisko, titul, telefóne číslo, e-mailová adresa, dátum narodenia, rodné číslo, druh a číslo dokladu totožnosti, podpis, číslo bankového účtu fyzickej osoby, výška pohľadávky/záväzku, iné nevyhnutné na dosiahnutie účelu Zamestnanci prevádzkovateľa, zamestnanci dodávateľov/odberateľov, klienti N/A 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú: Rôzne účtovné doklady, účtovné knihy, odpisový plán, inventúrne súpisy, inventarizačné zápisy 5 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú: Daňové doklady 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú: Výplatné listiny a ostatná mzdová dokumentácia 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú: Ročné mzdové listy Minimálne 20 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú: Osobné spisy dotknutá osoba alebo zástupca právnickej osoby, dodávateľ/odberateľ
Evidencia uchádzačov o zamestnanie titul, meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, telefóne číslo, e-mailová adresa, vzdelanie, prax, iné údaje v rozsahu životopisu a motivačného listu Uchádzači o zamestnanie N/A dotknutá osoba
Evidencia prijatej a odoslanej pošty meno, priezvisko, telefóne číslo, e-mailová adresa, podpis, iné nevyhnutné na dosiahnutie účelu Príjmatelia a odosielatelia korešpondencie N/A 10 rokov dotknutá osoba
Plnenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov meno, priezvisko, e-mail, telefóne číslo Klienti, zákazníci, ich zástupcovia, iné FO N/A 10 rokov dotknutá osoba
Ochrana verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovanie kriminality, narušenia bezpečnosti štátu alebo ochrana majetku alebo zdravia obrazový záznam, zvukový záznam, zvukovo-obrazový záznam Fyzické osoby nachádzajúce sa v monitorovanom priestore N/A dotknutá osoba
Evidencie osobných údajov nevyhnutné na účely plenia povinností ustanovených GDPR, najmä evidencia a vybavovanie práv dotknutých osôb a evidencia bezpečnostných incidentov osobné údaje nevyhnutné na vedenie evidencie a plnenie povinností podľa GDPR (identifikačné údaje, kontaktné údaje a pod.) Dotknuté osoby, osoby vykonávajúce svoje práva podľa GDPR N/A 5 rokov dotknutá osoba
Evidencia logov a iných údajov na účely zabezpečenia sieťovej bezpečnosti a bezpečnosti osobné údaje potrebné na zaistenie sieťovej bezpečnosti a inej bezpečnosti u prevádzkovateľa Zamestnanci prevádkovateľa, iné osoby relevantné z hľadiska zaistenia bezpečnosti prevádzkovateľa N/A 1 rok dotknutá osoba
Zabezpečenie funkčnosti web stránky a štatistiky na účely jej zlepšenia; marketing a remarketing IP adresa, logy Návštevníci web stránky N/A dotknutá osoba

Práva dotknutej osoby: má nasledovné práva:

  1. právo na prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú,
  2. právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,
  3. právo výmaz osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,
  4. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
  5. právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka,
  6. právo na prenosnosť osobných údajov,
  7. právo kedykoľvek odvolať svoj udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov,
  8. právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

Vyššie uvedené práva má dotknutá osoba v rozsahu podľa článkov 15 až 21 a článku 77 Nariadenia. Dotknutá osoba  si môže uplatniť svoje práva ústne, písomne alebo elektronicky, cez vyššie uvedené kontaktné údaje. Ak dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa poskytnú po preukázaní jej totožnosti.