fbpx

Loading color scheme

Zmluvné podmienky |

Tieto obchodné podmienky (ďalej iba obchodné podmienky") Ján Cvanciger so sídlom Nezvalova 651/1, Liberec 46015, Ján Cvanciger, IČO: 71361378 (ďalej len organizátor alebo predávajúci")

REGISTRÁCIA
1.Podmienkou registrácie je vyplnenie registračného formulára.
2. Podmienkou dokončenie registrácie je súhlas Registrovaného s týmito Všeobecnými
zmluvnými podmienkami registrácie (ďalej len "Zmluvné podmienky"). Tento súhlas
Registrovaný poskytne zaškrtnutím políčka "Súhlasím s podmienkami", ktorý je
umiestnený na konci registračného formulára. Okamihom dokončenia registrácie
tak Registrovaný pristupuje k týmto Zmluvným podmienkam a súčasne výslovne
akceptuje všetky ich ustanovenia a zaväzuje sa dodržiavať pravidlá v ňom stanovené.
3. Pri registrácii je Registrovaný povinný uviesť správne a úplne údaje o svojej osobe
(ďalej len "osobné údaje"). Údaje uložené v osobných údajoch môže Registrovaný
kedykoľvek doplniť, zmeniť či upraviť na základe písomnej žiadosti. Registrovaný je
uzrozumený s tým, že niektoré z týchto údajov majú povahu osobných údajov v
zmysle zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“).
4 .SPRACOVANIE OSOBNÝCH A INÝCH ÚDAJOV A ICH OCHRANA
5. Správca zhromažďuje a uchováva Registrovaným zadané osobné údaje
prostredníctvom registračného formulára v zabezpečenej databáze. Správca chráni
osobné údaje v maximálnej možnej miere. Správca prehlasuje, že podnikol všetky
možné, tj. známe opatrenia, aby tieto údaje zabezpečil pred neoprávnenými zásahmi
tretích osôb. Správca však nenesie zodpovednosť za prípadné neoprávnené zásahy
tretích osôb, v dôsledku ktorých tieto osoby neoprávnene získajú prístup k osobným
údajom jednotlivých Registrovaných a / alebo k ich Účtom a / alebo k príslušnej
databáze Správca a tieto údaje neoprávnene použijú, využijú, zneužijú alebo ich
sprístupnia tretím osobám. Registrovaný prehlasuje, že si je v tejto súvislosti vedomý
rizík pre neho vyplývajúcich z vyššie uvedených neoprávnených zásahov tretích osôb.
6. Vkladanie osobných údajov a fotografií Registrovaného je úplne dobrovoľné. Tieto
údaje slúžia ako prostriedok na registráciu a identifikáciu Registrovaného v rámci
ligy KAMOŠI ŠPORTLIGY.
7. Registrovaný berie na vedomie, že Správca je oprávnený spracovávať, zhromažďovať
a sledovať osobné údaje jednotlivých Registrátorov.
8. Registrovaný berie na vedomie, že Správca je oprávnený odovzdávať alebo
sprístupniť vybrané údaje Prevádzkovateľovi alebo sprístupniť vybrané údaje tretím
osobám, ktorí sú alebo sa môžu stať obchodnými partnermi Správcu alebo
Prevádzkovateľa.
9. Registrovaný berie na vedomie, že Správca je oprávnený osobné údaje jednotlivých
Registrovaných spracovávať na štatistické účely. Správca je oprávnený tieto súhrnné
údaje zverejňovať (napr. O priemernom veku Registrovaných, pohlavia a pod.). Tieto
údaje sú anonymné a v žiadnom prípade neumožňujú inej fyzickej alebo právnickej
osobe Registrovaného priamo alebo nepriamo kontaktovať.
10. Vyplnením registračného formulára, zaškrtnutím políčka "Súhlasím s podmienkami"
a odoslaním vyplneného registračného formulára udeľuje Registrovaný v súlade so
zákonom č. 18/2018 Z.z. (Ďalej len "zákon") so spracovaním osobných údajov
poskytnutých v rozsahu registračného formulára, spoločnosti
Ján Cvanciger r adresa pre doručovanie Nezvalova651/1 Liberec 46001 adresa elektronickej pošty informacie@kamosi-sportliga.sk telefón 0944246428 súhlas ako Správcovi, za účelom identifikácie Registrovaného.
Správca je oprávnený poveriť za dodržaní podmienok Zákona spracovaním osobných
údajov tretiu osobu, ako spracovateľa.
11. Súhlas Registrovaného podľa ustanovení týchto Zmluvných podmienok je
dobrovoľný. Užívateľ je oprávnený kedykoľvek po registrácii tento súhlas písomne
odvolať na adrese Správcu. V takom prípade Správca zabezpečí zrušenia Registrácie,
tzn. všetky údaje Registrovaného budú z osobných údajov Registrácie zlikvidované a
súčasne zabezpečí, aby tieto od momentu odvolania súhlasu neboli ďalej
spracovávané, či inak šírené.
12. Registrovaný má od okamihu registrácie právo kedykoľvek požiadať Správcu o
informáciu o spracovaní svojich osobných údajov. V takom prípade Správca
poskytne Registrovanému informácie v rozsahu určenom ustanoveniami
§ 21 Zákona. Ak sa Registrovaný domnieva, že Správca spracováva jeho osobné
údaje v rozpore s uvedeným zákonom, má právo požadovať od Správcu vysvetlenie
a prípadne odstránenie vzniknutého stavu, najmä vykonanie opravy, doplnenie
alebo likvidáciu osobných údajov. Registrovaný je ďalej oprávnený sa pri porušení
uvedeného zákona obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov so žiadosťou o
zabezpečenie nápravy.
13. Správca je oprávnený odtajniť osobné údaje Registrovaného, ak je to nevyhnutné:
z hľadiska dodržania zákona alebo splnenie zákonnej povinnosti správcu alebo
Prevádzkovateľa v rámci súdnych či správnych konaní, ktorých je / bude účastníkom
spoločnosť správcu alebo Prevádzkovateľ; na ochranu práv Správcu alebo
Prevádzkovateľa alebo jeho obchodných partnerov; alebo ochrane osobnej
bezpečnosti Registrovaných.
14 PRÁVNA ZODPOVEDNOSŤ
15.Správca prehlasuje, že vedenie a spravovanie databázy Registrovaných sa venuje a
bude venovať s vynaložením maximálneho úsilia a s odbornou starostlivosťou tak,
aby minimalizoval všetky prípadné riziká, ktoré by mohli vzniknúť Registrovaným či
tretím osobám.
16. Správca nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie tretími osobami.
17. Správca poskytuje službu registrácie podľa ustanovení týchto Zmluvných podmienok
a neposkytuje Registrovanému žiadnu záruku, pokiaľ ide o vhodnosť poskytovaných
služieb pre určitý, konkrétny účel využitia.
18. Ak nevyplýva z právnych predpisov inak, nie je Správca zodpovedný za škodu, ktorá
by Registrovanému alebo tretím osobám vznikla.
19. ÚPRAVY A INOVÁCIE
20. Správca je oprávnený bez súhlasu registrovaných a aj bez ich predchádzajúceho
oznámenia podmienky a spôsob poskytovania registrácie upravovať.
21. Správca si vyhradzuje právo akéhokoľvek zásahu do systému bez nutnosti
predchádzajúceho oznámenia Registrovaným.
22. ZMENA A PLATNOSŤ ZMLUVNÝCH PODMIENOK
23. Správca si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť či upraviť tieto Zmluvné podmienky.
Všetky zmeny a úpravy Zmluvných podmienok budú v súlade s platnými právnymi
predpismi SR. Nové znenie Zmluvných podmienok nadobúda platnosť a účinnosť
okamihom zverejnenia na webovej stránke www.kamosi-sportliga.sk Tieto zmeny budú
zapracované do textu a budú zverejnené vo forme úplného znenia Zmluvných
podmienok. Je v záujme Registrovaného, aby sledoval znenie Zmluvných podmienok.
Súhlasím s podmienkami
podpis Registrovaného

 

Všetka prezentácie služieb je informatívneho charakteru a to vrátane uvedenia cien jednotlivých služieb.
Ceny služieb sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny služieb zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť organizátora uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.
Pre prihlásenie do ligy hráč klikne na tlačidlo "Chcem sa pridať"
Organizátor je vždy oprávnený požiadať hráča o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne, telefonicky alebo emailom).
Zmluvný vzťah medzi organizátorom a hráčom vzniká doručením štartovného poplatku.
Hráč súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy si hradí hráč sám.
Cenu služby hráč uhradi organizátorovi prevodom na účet  Číslo účtu: 4027678960/7500 IBAN:SK1675000000004027678960 u spoločnosti ČSOB. Daňový doklad - faktúru vystaví organizátor hráčovi po uhradení ceny služby a zašle ho na vyžiadanie v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.
POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
Hráč začína čerpať službu 1. kolom ligy a to za predpokladu zaplatenia celej kúpnej ceny .. Hráč má v priebehu čerpania služby možnosť prerušiť ligu s to imformovanim na email informacie@kamosi-sportliga.sk Prerušením čerpanie služby nevzniká kupujúcemu nárok na náhradu kúpnej ceny ani jej části.Organizátor je oprávnený na predaj služieb na základe živnostenského listu. Kamosi športliga informujeo minimálnom počte hráčov a dátume spustenia. V prípade, že sa v deň začiatku ligy nepodarí naplniť ligu minimálnym počtom hráčov, kamoši športliga odloží štart ligy.organizator si vyhradné vyhradné právo bez náhrady vyradiť hráča za nekoretné správanie.